Kempings Krimalnieki 
       saule,   jūra,   pludmale.. 
 
 

 
 
 
 
 

Citi saistošie noteikumi.

 
 
 
 
 

Kempinga „Krimalnieki” iekšējās kārtības noteikumi.

Kempings atrodas privātā teritorijā, un visus kempinga iekšējos kārtības noteikumus nosaka kempinga īpašnieks.

Kempingā automašīnas, treilera un telts vietas ierāda vienīgi kempinga uzraugs.

Kempinga teritorijā atļauts kurināt ugunskurus tikai tam speciāli ierādītās vietās.

Kempingā aizliegts ievest ieročus, narkotikas un psihotropās vielas, ātri uzliesmojošas vielas.

Kempinga viesi apņemas ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas.

Kempinga viesiem jāievēro klusums, aizliegts atskaņot jebkāda veida mūziku.

Kempinga viesiem ir saistoši Krimalnieku pludmales lietošanas un sanitārās kārtības noteikumi.

Kempinga viesiem ir saistoši Salacgrīvas novada domes noteikumi " Par sabiedrisko kārtību Salacgrīvas novadā"

Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par kempinga iemītnieku personīgām mantām.

Noeja uz pludmali kempingā ir atļauta tikai tam speciāli paredzētās vietās.

Kempinga viesiem, atstājot kempingu ir pienākums savākt atkritumus no lietotajām telšu vietām uz kempinga koplietošanas atkritumu savākšanas konteineriem.

Kempinga viesiem ir pienākums neatstāt bez uzraudzības savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus.

Kempinga uzraugam ir tiesības izraidīt no kempinga viesus, kas neievēro šos minētos noteikumus.

Ar klienta kartes iegādi apmeklētājs apliecina, ka apņemas ievērot visus saistošos kārtības noteikumus "Krimalnieki" teritorijā.
 

Pludmales lietošanas un sanitārās kārtības noteikumi:

 

 

Pludmales apmeklētājiem ir: 

 • pienākums ievērot Pludmales uzraudzības dienesta darbinieku norādījumus; 
 • pienākums ievērot sabiedrisko kārtību un drošību; 
 • aizliegts bojāt bojas, pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju laipas, žogus, rotaļu iekārtas, informatīvās norādes, atkritumu urnas, skatu torņus un jebkuru citu inventāru; 
 • aizliegts peldēties apreibinošo vielu ietekmē; 
 • aizliegts peldēties bērniem līdz 12 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes; 
 • aizliegts peldēties, ja izvietota informācijas zīme „peldēties aizliegts”; 
 • aizliegts ūdenī un piekrastes zonā lietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus; 
 • aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus, bojāt koku un krūmu mizu; 
 • pludmales teritorijā aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, motocikliem, mopēdiem, motorolleriem u.c.), izņemot specializētos transportlīdzekļus pludmales apsaimniekošanai, operatīvos transportlīdzekļus un transporta līdzekļus, kuriem Salacgrīvas novada pašvaldībā izsniegta attiecīga iebraukšanas atļauja; 
 • aizliegts piegružot pludmali un kāpu joslu ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest ūdenī; 
 • aizliegts staigāt pa kāpu aizsargstādījumiem, tos izrakt vai bojāt;
 • aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, bojāt mizu.
 

 

Peldvietā peldēšana atļauta līdz speciāli norobežotām vietām, kas iezīmētas ar peldošajām bojām.

 

Pludmalē nav atļauta naktsmītņu ierīkošana, telšu celšana, ugunskuru kurināšana, tas atļauts tikai speciāli noteiktās vietās.

 

Pludmalē un peldvietā aizliegts braukt ar vējdēļiem, ūdens motocikliem, motorlaivām, izņemot glābšanas dienesta transportu. Ar minētajiem ūdens transporta līdzekļiem atļauts braukt tikai speciāli norādītās vietās.

 

Pludmalē aizliegts izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus. 

 

Šo noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgi sastādīt Salacgrīvas novada domes pilnvarotās amatpersonas un Valsts policijas amatpersonas.

 

Par šo noteikumu neievērošanu vainīgo personu var saukt pie administratīvās atbildības, nosakot naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem saskaņā ar Salacgrīvas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 no17.02.2010.

 

Par Noteikumu neievērošanu un pārkāpumu izdarīšanu, personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu, bet ja izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kas pilnvarota sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, var nesastādīt protokolu, bet izteikt mutvārdu aizrādījumu.

 

Noteikumos noteiktā administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu pārkāpēju no šo Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina Noteikumos minēto darbību, par kuru noteikta administratīvā soda piemērošana, Noteikumu pārkāpējam administratīvais sods var tikt piemērots atkārtoti.

 

Pašvaldības Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvajā rajona tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 
     Atpūta pie jūras